beats by dre cheap

Znaj, da je islam sunnet i da je sunnet islam

Imam Berbehari, rahimehullah, je rekao:

Hvala Allahu, Uzvišenom, Koji nas je uputio u islam i blagoslovio nas njime, i Koji nas je postavio u najbolji ummet. Molimo Njega
Uzvišenog, da nam da, da se držimo onoga što On voli i sa čime je
On zadovoljan, i da nas sačuva od onoga što On mrzi i od onoga našta je srdit!

I znaj, da je islam sunnet i da je sunnet islam, i nijedno od ovoga
dvoje ne može postojati bez onog drugog!


KOMENTAR
Autor (imam Berbehari), rahimehullah, je rekao:
''I znaj da je islam sunnet i da je sunnet islam'' - Kako je ovo moguće?

Ovo znači da je ispravni islam - sunnet, pa tako, onaj koji ostane
čvrsto na sunnetu i ostvari ga, zasigurno je ostvario islam, a onaj koji odstupi od sunneta i udalji se nalijevo ili nadesno, onda zasigurno nije uspio ispravno da primijeni islam zbog tog odstupanja. Ali, znaj da je to odstupanje podijeljeno na dvije kategorije:


1.Potpuno odstupanje, a to je onda kada osoba uznevjeruje, i takvom se sudi da je izašao iz islama u potpunosti.

2.Djelimično odstupanje, to je onda kada osoba nije uznevjerovala, niti se smatra da je otpala ili napustila islam. Međutim, njegov islam je manjkav ovisno od veličine njegovog odstupanje, tj. da li je to odstupanje veliko ili malo?


Šta je dokaz ovome što smo spomenuli? Dokaz je hadis o dijeljenju ummeta, i to je govor Poslanika, sallAllahu ‘alejhi we
sellem:

''Jevreji su se podijelili na 71 skupinu, a kršćani su se podijelili na 72 skupine, i moj ummet će se podijeliti na 73 skupine, sve će one u Vatru, osim jedna!. Upitaše (ashabi): 'Ko su oni, o Allahov Poslaniče?' – misleći: koja je to jedna (skupina) i ko su ti ljudi koji će biti sačuvani od Vatre?. - 'On (sallAllahu alejhi we sellem) odgovori:'Oni su na onome na čemu sam ja i moji ashabi!'''

I znaj, da prijetnja Džehennemskom vatrom svim ovim skupinama ne znači da će sve one ostati u njoj vječno. Međutim, oni koji budu oprečni onome sa čime je Poslanik došao i onome na čemu su bili on i njegovi ashabi, onda ako njegova oprečnost uzrokuje riddet
(otpadništvo od islama) i napuštanje islama - onda će takav
prebivati vječno u Vatri. A čija god oprečnost bude djelimiča i
(zbog čega) i dalje ostane unutar kruga islama - onda se takvom
prijeti Džehennemskom vatrom, ali takav se nada onome čemu se
nadaju sljedbenici tewhida, tj. tome da će izaći iz Vatre. I ovo je
zbog onih vjerodostojnih hadisa koji se odnose na šefa'at
(zauzimanje), to da će Allah izvaditi onoga koji preseli na tewhidu
iz Džehennemske vatre, ako bude posjedovao makar gorušicu imana.


Međutim, koliki je vremenski period koliko će ova osoba ostati u
Džehennemskoj vatri? - Allah Uzvišeni najbolje zna koliko će to
biti. Ali ako je zabilježeno da će oni koji budu ušli u Džennet
biti odgođeni od drugih za 40 godina, a neki (odgođeni) za period
od 500 godina, a ovi su oni koji su spašeni od Vatre i koji će
preći preko Sirata (mosta), onda šta mislite za ove koji budu ušli
u Vatru? Ovo bi bilo značenje izjave autora: ''Znaj, da je islam sunnet i da je sunnet islam.' ' Tako smo naučili iz ovoga što je
prethodilo da je ispravni islam - sunnet; i sunnet je - ispravni
islam, i da se nijedno od ovoga dvoje ne može uspostaviti bez onog drugog!

Pripremio: muslim871

Izvor: http://www.stazomislama.com/
\"Allah, zaista, sve čuje i sve vidi.\" Luqman 28
http://estaghfirullah.blogger.ba
27/11/2012 14:42